کیبکس

در حال حاضر ابعاد بلوک کیبکس به شرح زیر می باشد.

مشخصات بر اساس متراژ مشخصات بر اساس پالت ابعاد بلوک
تعداد بلوک در مترمربع تعداد

بلوک در مترمکعب

پوشش

سطح دیوار هر مترمکعب

تعداد بلوک در پالت پوشش سطح

دیوار هر پالت

ظرفیت

پالت

 ابعاد پالت
 طول  عرض  ارتفاع طول ارتفاع عرض
عدد عدد مترمربع عدد مترمربع مترمکعب  متر سانتی متر واحد
6.7 66.67 10.00 144 21.60 2.1600 1.20 1.00 1.80 60 25 10
6.7 55.56 8.33 120 18.00 2.1600 1.20 1.00 1.80 60 25 12
6.7 44.44 6.67 96 14.40 2.1600 1.20 1.00 1.80 60 25 15
6.7 33.33 5.00 72 10.80 2.1600 1.20 1.00 1.80 60 25 20

هیچ محصولی یافت نشد.

خانه تماسمحصولاتارتباط با ما